Českomoravská drůbežářská unie

Stanovy

1. Základní ustanovení

§ 1

Českomoravská drůbežářská unie, z.s. (dále jen Unie) je nezávislá, dobrovolná, nepolitická a otevřená zájmová organizace, která sdružuje právnické i fyzické osoby, jejichž hospodářská činnost i jejich zájmy souvisejí s výrobou drůbeže a vajec.

§ 2

Unie je zájmovou společenskou organizací s právní subjektivitou. Členství v Unii se nedotýká právního postavení členských organizací.

§ 3

Unie má působnost na celém území České republiky. Pro efektivní realizaci zájmů členů a veškeré činnosti může Unie založit územní pobočky nebo odborné organizační jednotky.

§ 4

Unie je založena na dobu neurčitou.

2. Předmět činnosti unie

§ 5

Unie vyvíjí svou činnost na území České republiky. Hlavním cílem a účelem Unie je podpora všech členů, tj. právnických i fyzických osob, které se zabývají drůbežářskou činností nebo se o tuto činnost zajímají.

Unie zaměřuje svoji činnost na všechny stupně drůbežářské produkce – na reprodukci v chovech, na produkci násadových vajec, produkci jednodenních mláďat drůbeže, produkci živé jatečné drůbeže a produkci konzumních vajec. Podle těchto specializací mohou být ustavovány odborné sekce.

Unie má zejména tyto hlavní úkoly:

 • a) zastupovat a obhajovat společné zájmy členů a prosazovat je vůči orgánům státní správy i územním a jiným orgánům nebo organizacím;
 • b) podílet se na tvorbě nebo novelizaci právních a cenových předpisů a norem souvisejících s podnikatelskou činností členů v drůbežářském oboru;
 • c) zastupovat členy při jednáních
  • s ministerstvy ČR,
  • s Agrární komorou a Potravinářskou komorou ČR,
  • s mezinárodními odbornými a vědeckými institucemi, s legislativními a správními organizacemi;
 • d)účastnit se při úpravách tuzemských norem a předpisů, zaměřených na jejich sjednocení s normami EU;
 • e)udržovat operativní styk s průřezovými institucemi a s centrálními orgány při normotvorné činnosti a zabezpečovat přenos informací k členům Unie;
 • f) ve spolupráci s chovateli drůbeže sledovat aktuálnost technologických postupů v chovech a při výkrmu a navrhovat jejich úpravy. Koordinovat poskytování odborného a technického servisu;
 • g) soustřeďovat, analyzovat a zpracovávat důležité vědecké, výrobní, technické, ekonomické a obchodní informace v rámci ČR i ze zahraničí v drůbežářském odvětví. Zprostředkovávat členům odborné, právní, analytické a další poradenské služby;
 • h) hodnotit efektivnost užitkovosti reprodukovaných chovných materiálů a kombinací a navrhovat případná opatření a změny;
 • i) sledovat vývoj na trhu s drůbeží, vejci i s finálními výrobky a navrhovat MZe ČR úpravy objemů tak, aby byly v maximální možné míře optimální;
 • j) sledovat vývoj cen drůbežářských produktů a vyjadřovat se k případné garantované výši;
 • k) vyjadřovat se k limitům importu i exportu drůbežářských komodit;
 • l) vyjadřovat se k celním tarifům, dovozním přirážkám a podávat návrhy na podporu exportu drůbežářských produktů;
 • m) účastnit se zpracování krátkodobých i dlouhodobých výhledů v oblasti chovu, výroby i zpracování drůbeže a vajec a podílet se tak na úspěšném uplatnění produktů svých členů;
 • n) spolupracovat se státní veterinární službou a s orgány Ministerstva zdravotnictví při zajišťování vysoké úrovně zdraví drůbeže a při zabezpečování zdravotní nezávadnosti drůbežářských potravin;
 • o) pořádat pro členy Unie propagační, osvětové a odborné akce a zajišťovat i mezinárodní spolupráci při odborných akcích v celém drůbežářském odvětví;
 • p) shromažďovat a zpracovávat údaje pro zabezpečení informací členů o tuzemských i zahraničních poznatcích v odvětví, o technických a technologických novinkách a o situacích na evropském i světovém trhu.

§ 5a

Registrovanými předměty činnosti Českomoravské drůbežářské unie, z.s. v živnostenském rejstříku u Obecního živnostenského úřadu jsou „vydavatelská činnost, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce“ a „mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti“.

3. Členství

§ 6

 • 1) Unie má řádné a čestné členy.
 • 2) Řádnými členy se mohou stát právnické osoby, zastoupené svým pověřeným zástupcem a fyzické osoby.
 • 3) Právnické i fyzické osoby se zvláštními zásluhami o rozvoj drůbežářského odvětví mohou být jmenovány čestnými členy Unie. O udělení čestného členství rozhoduje představenstvo Unie.
 • 4) Členství ve Unii vzniká na základě písemné přihlášky člena. Nové členy přijímá představenstvo. Žádost o přijetí za člena může být odmítnuta, pokud
  • podnikání přihlášeného je v rozporu se zájmy a se zaměřením Unie,
  • žadatel byl v předchozím období z Unie vyloučen ze závažných důvodů,
  • o žadateli je známo, že je nespolehlivý, zejména při dodržování smluvních a dalších vztahů
 • 5) Členství zaniká
  • zrušením nebo zánikem právnické osoby,
  • úmrtím fyzické osoby,
  • vystoupením člena na základě jeho písemného sdělení,
  • vyloučením člena na základě usnesení představenstva, které takto rozhodlo dvoutřetinovou většinou hlasů po předložení závažných důvodů, zejména při dlouhodobém neplnění členských povinností.
  Proti rozhodnutí o vyloučení je možno se odvolat k valné hromadě, která rozhodne s konečnou platností. Vyloučený člen nemá nárok na podíl z majetku Unie. Je však povinen uhradit členský příspěvek i za rok v kterém je členství ukončeno.
 • 6) Představenstvo může členství dočasně pozastavit, pokud člen porušuje stanovy nebo neplní členské povinnosti.

4. Práva a povinnosti členů

§ 7

Členové Unie mají zejména tato práva:

 • 1) Navrhovat a volit své zástupce do orgánů Unie.
 • 2) Na ochranu nebo podporu svých zájmů Unií v rozsahu vymezeném stanovami.
 • 3) Využívat všech informací, pokud nejsou předmětem firemního tajemství i individuální pomoci formou konzultací, poradenství a dalších služeb za předpokladu, že při tom nedojde k poškození zájmů jiných členů Unie.
 • 4) Účastnit se všech akcí Unie a využívat další materiály nebo výhody, které Unie poskytuje.

§ 8

Povinností všech členů je dodržovat stanovy Unie.

§ 9

 • 1) Základní povinností řádného člena je zaplatit roční členský příspěvek. Výše členských příspěvků je stanovena valnou hromadou s tím, že členský příspěvek musí být pro všechny členy ve stejné výši. Výše příspěvku bude valorizována podle ekonomického a cenového vývoje v České republice. Příspěvek je splatným vždy do 31. března běžného (každého) roku.
 • 2) Další povinností řádného člena je pravidelně platit paušální úplatu na základě smlouvy o poskytování služeb, poradenství a informací (dále jen „paušální úplata“). Výše paušální úplaty je stanovena valnou hromadou s tím, že je odstupňována podle výše drůbežářské produkce každého člena. Výše paušální úplaty může být valorizována podle ekonomického a cenového vývoje v České republice. Paušální úplata je splatná vždy do 31. března běžného (každého) roku.
 • 3) Nezaplacení členského příspěvku a paušální úplaty do 31. března běžného roku se považuje za závažné porušení členských povinností a je důvodem k vyloučení z Unie. Čestní členové Unie jsou osvobozeni od placení členských příspěvků.

§ 10

Členové, kterým zaniklo členství v Unii, nemají nárok na vrácení členského příspěvku, paušální úplaty nebo na jiné majetkové vyrovnání.

5. Organizace unie

§ 11

Orgány Unie

Orgány Unie jsou:

 • 1) Valná hromada
 • 2) Představenstvo
 • 3) Dozorčí rada

  Členy představenstva a dozorčí rady volí na svém zasedání valná hromada. Členy těchto orgánů se mohou stát pouze občané České republiky, odborně a morálně způsobilí pro výkon těchto funkcí.

  Pracovníky administrativy přijímá představenstvo.

§ 12

Zastupování Unie a podpisové právo

 • 1) Ve všech Unijních záležitostech zastupuje Unii předseda, místopředseda a tajemník.
 • 2) Podpisové právo má předseda samostatně a v případě pověření k zastupování tajemník a další člen představenstva nebo dva členové představenstva.

§ 13

Valná hromada

Valná hromada je nejvyšším orgánem Unie a skládá se ze všech přítomných členů.

§ 14

Postavení a působnost valné hromady.

 • 1) Valná hromada rozhoduje o veškeré činnosti Unie, pokud stanovy nevymezují rozhodnutí jiným orgánům Unie.
 • 2) Do výlučné působnosti valné hromady náleží
  • a) usnesení o změnách stanov,
  • b) schválení dlouhodobé koncepce a dalších základních dokumentů, týkajících se práce Unie a jeho rozvoje,
  • c) schválení zprávy o činnosti a hospodaření Unie,
  • d) schválení činnosti představenstva,
  • e) volby a odvolání členů představenstva a dozorčí rady,
  • f) rozhodnutí o odměňování členů představenstva a dozorčí rady,
  • g) rozhodnutí o zrušení Unie,
  • h) rozhodnutí o výši členských příspěvků a paušální úplaty,
  • i) rozhodnutí o vytváření účelových prostředků a o jejich užití.
 • 3) Valná hromada si může ke svému výlučnému rozhodnutí vyhradit i další otázky.

§ 15

Účast na valné hromadě

 • 1) Účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, požadovat a obdržet vysvětlení o záležitostech, týkajících se Unie a které jsou předmětem jednání valné hromady, uplatňovat návrhy a protinávrhy, má právo každý člen Unie.
 • 2) Valné hromady se účastní členové představenstva, dozorčí rady a další osoby, doporučené představenstvem.

§ 16

Svolávání valné hromady

 • 1) Valnou hromadu svolává představenstvo písemnou pozvánkou. Pozvánka musí obsahovat místo, dobu konání a pořad jednání a musí být odeslána nebo doručena na potvrzení všem členům podle knihy členů Unie na adresu tam uvedenou tak, aby byla doručena nejpozději 15 dní před dnem konání. Spolu s pozvánkou musí být zaslány nebo doručeny kopie návrhů, které hodlá představenstvo valné hromadě předložit. Valná hromada se považuje za platně svolanou i v případě, že nebyla dodržena patnáctidenní lhůta tehdy, prohlásí-li všichni členové, že na dodržení této lhůty netrvají.
 • 2) Řádnou valnou hromadu je představenstvo povinno svolat nejméně jedenkrát za rok, a to nejpozději do 6 měsíců po skončení roku.
 • 3) Mimořádnou valnou hromadu je představenstvo povinno svolat
  • a) pokud se na to usnesla předchozí valná hromada,
  • b) vyžadují-li to vážné zájmy Unie,
  • c) požádají-li o to členové, zastupující alespoň 20% členů Unie a to písemně s odůvodněním, dále s návrhem pořadu jednání a s uvedením, jaké návrhy hodlají valné hromadě předložit. V takovém případě je představenstvo povinno valnou hromadu svolat nejpozději do 20 dnů po obdržení žádosti.
 • 4) Mimořádnou hromadu má právo svolat i dozorčí rada, vyžadují-li to zájmy Unie.

§ 17

Jednání valné hromady

 • 1) Valné hromady je oprávněn se zúčastnit každý člen Unie.
 • 2) Každý člen má jeden hlas.
 • 3) Pokud je členem právnická osoba, vykonává svá práva na valné hromadě prostřednictvím svého zástupce, fyzické osoby pak osobně.
 • 4) Hlasování se vykonává aklamací. V případě, že o to kterýkoliv člen požádá a valná hromada to schválí, může být hlasování tajné.
 • 5) Valné hromadě předsedá předseda nebo místopředseda představenstva, případně i další člen představenstva.
 • 6) Představenstvo zajistí vyhotovení presenční listiny, ve které musí být uvedena jména všech přítomných členů (nebo jejich zástupců) i hostů.
 • 7) O průběhu valné hromady se pořizuje protokol, ve kterém musí být uvedeny skutečnosti rozhodné pro platná usnesení.Tento protokol podpisuje předsedající a dva ověřovatelé zápisu. Protokol musí být doručen do 30 dnů všem účastníkům na jimi uvedenou adresu, případně předán způsobem s nimi dohodnutým.
 • 8) Náklady spojené s jednáním valných hromad nese Unie. Náklady spojené s účastí na valné hromadě nese každý člen sám za sebe.

§ 18

Rozhodování valné hromady

 • 1) Valná hromada je způsobilá se platně usnášet, s výjimkou případů vyjmenovaných dále, tehdy, pokud je-li zastoupena alespoň polovina hlasů členů Unie.
 • 2) Není-li přítomna požadovaná polovina hlasů členů ani po uplynutí jedné hodiny po době, na kterou byla valná hromada svolána, je dostačující přítomnost 30% hlasů členů.
 • 3) Platného usnesení je dosaženo, bylo-li přijato nadpoloviční většinou hlasů členů, přítomných na valné hromadě.

§ 19

Představenstvo Unie

 • 1) Představenstvo je statutárním orgánem, který řídí činnost Unie a jedná jeho jménem.
 • 2) Představenstvo na své první schůzi zvolí ze svého středu předsedu a místopředsedu představenstva.
 • 3) Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech Unie, které nejsou buď obecně platnými předpisy, nebo stanovami Unie, nebo usnesením valné hromady vyhrazeny do působnosti jiného orgánu Unie.
 • 4) Představenstvo odpovídá za veškerou svou činnost valné hromadě.
 • 5) Představenstvu přísluší zejména
  • a) svolávat valnou hromadu,
  • b) vykonávat usnesení valné hromady,
  • c) zpracovávat a předkládat valné hromadě
   • návrhy dlouhodobé koncepce rozvoje činnosti Unie,
   • návrhy hlavních směrů činnosti Unie a prostředky k dosažení stanovených cílů,
   • návrhy plánu práce Unie a zprávy o jejich plnění,
  • d) určovat způsoby a prostředky k zajišťování rozvoje Unie,
  • e) organizovat a řídit činnost administrativy Unie,
  • f) projednávat a schvalovat
   • zprávu pro valnou hromadu,
   • návrhy na zahájení nebo zrušení účasti v jiných organizacích nebo na změny původních rozhodnutí v tomto směru,
   • návrhy na uzavírání smluv o sdružení prostředků a činností a o zakládání organizačních jednotek,
   • návrh rozpočtu a systemizaci administrativy Unie,
   • návrh odměn pro členy představenstva a dozorčí rady
  • g) předkládat valné hromadě ke schválení návrhy na roční odměny členů představenstva a dozorčí rady,
  • h) dohlížet na činnost předsedy, místopředsedy a administrativy Unie a navrhovat valné hromadě jejich případné odvolání,
  • i) vykonávat veškeré povinnosti, uvedené v ostatních ustanoveních stanov a vyhrazených představenstvu,
  • j) vést řádně Knihu členů Unie.
 • 6) Členům představenstva přísluší za výkon funkce odměna dle rozhodnutí valné hromady.

§ 20

Složení, ustanovení a funkční období představenstva

 • 1) Počet členů představenstva stanoví valná hromada v počtu minimálně 5 členů. Členem představenstva může být jen fyzická osoba, která splňuje zejména odborné a morální podmínky pro výkon funkce.
 • 2) Členy představenstva volí valná hromada na základě návrhu členské základny. Členství v představenstvu je osobní funkcí každého člena a vzájemné zastupování při výkonu této funkce není přípustné.
 • 3) Funkční období představenstva je dvouleté, valná hromada je však oprávněna celé představenstvo nebo jeho jednotlivé členy odvolat i v průběhu tohoto období. Člen představenstva může z funkce odstoupit písemným prohlášením, doručeným představenstvu.
 • 4) Funkční období členů představenstva nekončí dříve, než je za člena, který byl odvolán nebo odstoupil, zvolen nebo kooptován nový člen. Je možná opětovná volba.

§ 21

Svolání zasedání představenstva

 • 1) Představenstvo zasedá nejméně jedenkrát za dva měsíce.
 • 2) Zasedání představenstva svolává jeho předseda nebo zastupující místopředseda písemnou pozvánkou.
 • 3) Předseda je povinen svolat zasedání představenstva na základě písemné žádosti kteréhokoliv člena představenstva a to nejpozději do 16 dnů od doručení takové žádosti. Tato žádost musí být řádně zdůvodněna a musí obsahovat návrh pořadu jednání.

§ 22

Zasedání představenstva

 • 1) Zasedání představenstva řídí jeho předseda, v případě jeho nepřítomnosti místopředseda.
 • 2) Představenstvo je schopno se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina členů.
 • 3) O průběhu jednání a o usneseních se pořizuje protokol, který podepisuje určený zapisovatel a předsedající schůze.

§ 23

Rozhodování představenstva

 • 1) K přijetí rozhodnutí představenstva je potřeba nadpoloviční většina hlasů přítomných členů. Při rovnosti hlasů rozhoduje stanovisko předsedajícího schůzi. Toto ustanovení platí pro všechny případy rozhodování, ve kterých nestanovují stanovy jiný požadavek.
 • 2) Hlasoval-li některý z členů představenstva jinak než většina, musí být, v případě, že o to požádá, jeho odchylný názor zaznamenán do protokolu.
 • 3) V nutných případech, kdy je nutné bezodkladné rozhodnutí, může představenstvo učinit rozhodnutí i mimo zasedání – per rollam, písemným dotazem nebo dotazem faxem. V tomto případě musí s tímto způsobem souhlasit všichni členové představenstva a rozhodnutí musí být přijato jednomyslně.

Usnesení per rollam musí být uvedeno v protokolu z nejbližší schůze představenstva.

§ 24

Dozorčí rada Unie

 • 1) Dozorčí rada je kontrolním orgánem Unie, který dohlíží na jeho veškerou činnost.
 • 2) Počet členů dozorčí rady stanoví valná hromada v počtu minimálně 3 členů. Valná hromada je také oprávněna celou dozorčí radu nebo její jednotlivé členy odvolat. Členem dozorčí rady může být jen fyzická osoba, která splňuje zejména a morální podmínky pro výkon takové funkce. Člen dozorčí rady může z funkce odstoupit písemným prohlášením, doručeným dozorčí radě. Výkon jeho funkce pak končí dnem, kdy jeho odstoupení dozorčí rada projednala nebo měla projednat.
 • 3) Členem dozorčí rady nemůže být člen představenstva ani pracovník právnické osoby, která je zastoupena v představenstvu.
 • 4) Členství v dozorčí radě je osobní funkcí každého člena a vzájemné zastupování při výkonu této funkce není přípustné.
 • 5) Dozorčí rada volí ze svého středu předsedu, který řídí její činnost a podle potřeby svolává její schůze. Předseda dozorčí rady má právo účastnit se jednání představenstva s hlasem poradním.
 • 6) Funkční období členů dozorčí rady trvá dva roky, nekončí však dříve, než byla zvolena nová dozorčí rada. Za odvolaného člena nebo za člena, který odstoupil, může být na zbytek volebního období kooptován nový člen. Opětovná volba členů dozorčí rady je možná.
 • 7) Usnesení dozorčí rady vyžaduje nadpoloviční většinu hlasů přítomných členů za podmínky, že přítomna byla většina členů dozorčí rady. Při rovnosti hlasů rozhoduje stanovisko předsedajícího.
 • 8) Členové dozorčí rady mají právo nahlížet do všech dokladů Unie, zejména pak do účetní evidence a vyžadovat informace od členů představenstva a od pracovníků administrativy.
 • 9) Dozorčí rada je povinna přezkoumat účty a vyjádřit se ke zprávě o výsledcích hospodaření Unie za uplynulý rok, kterou představenstvo předkládá řádné valné hromadě. Pokud je na programu valné hromady projednání zprávy o výsledcích hospodaření Unie, je představenstvo povinno předložit dozorčí radě účty a zprávu nejméně jeden měsíc před konáním valné hromady. Pokud se tak nestane, nelze na valné hromadě o zprávě jednat.
 • 10) Dozorčí rada má právo i povinnost navrhovat představenstvu nebo valné hromadě taková opatření, která považuje za žádoucí pro řádné hospodaření a veškerou činnost Unie.
 • 11) Dozorčí rada má právo svolat valnou hromadu, v případě, že to zájmy Unie vyžadují.
 • 12) Členům dozorčí rady přísluší jednorázová roční odměna podle rozhodnutí valné hromady.

§ 25

Předseda představenstva

 • 1) Předseda představenstva zastupuje Unii při jednáních s vnějšími partnery a řídí výkon jeho běžných činností.
 • 2) Předsedovi představenstva přísluší zejména:
  • a) vykonávat usnesení valné hromady Unie,
  • b) řídit jednání představenstva a prostřednictvím pracovníků administrativy zabezpečovat realizaci přijatých usnesení,
  • c) vykonávat působnost, kterou na něj přeneslo představenstvo,
  • d) řídit práci administrativy,
  • e) navrhovat výši jednorázových ročních odměn členům představenstva podle účasti na jednáních a dle výsledků činnosti.

§ 26

Místopředseda představenstva

 • 1) Místopředseda zastupuje v případě potřeby předsedu představenstva Unie v plném rozsahu nebo ve vymezených oblastech.

§ 27

Administrativa Unie

Administrativa Unie vykonává veškeré potřebné činnosti, spojené s realizací rozhodnutí valné hromady a představenstva. Administrativu tvoří:

 • a) tajemník Unie, který je přijímán do pracovního poměru představenstvem Unie. Vykonává a zabezpečuje běžné záležitosti Unie a další působnosti, které na něj přeneslo představenstvo. Tajemník Unie rovněž jedná za společnost v rozsahu obecného nebo jmenovitého pověření. Řídí rovněž ostatní pracovníky administrativy, pokud jsou podle rozhodnutí orgánů Unie přijati.
 • b) administrativní pracovník, který se přijímá v případě potřeby na základě rozhodnutí valné hromady a vykonává administrativní agendu Unie a zpracovává určené doklady. Připravuje rovněž podklady pro jednání orgánů Unie. Náklady na činnost administrativy jsou hrazeny z rozpočtu Unie.

§ 28

Finanční zdroje Unie

Zdroje Unie tvoří

 • a) roční příspěvky členů, paušální úplata dle § 9,
 • b) dobrovolné příspěvky členů,
 • c) dary,
 • d) účelové příspěvky a dotace,
 • e) příjmy z výnosů vlastní činnosti.

§ 29

Majetkové ručení

Unie odpovídá za své závazky celým svým majetkem. Členové neručí za splnění těchto závazků a jejich podíl na případných hospodářských ztrátách Unie je omezen jen znehodnocením členských příspěvků.

§ 30

Roční účetní závěrka

Unie zabezpečuje vedení účetnictví a vypracování účetní závěrky předepsaným způsobem. Účetní závěrku poskytuje příslušným orgánům státní správy a příslušné bance.

§ 31

Fondy a financování

Základním finančním zdrojem Unie jsou prostředky, vytvářené podle § 28 / a. Unie může zřizovat, tvořit, dotovat a využívat účelové fondy v souvislosti s činností, která vyplývá ze stanov Unie.

§ 32

Zrušení a likvidace Unie

 • 1) Likvidátor neprodleně vyrozumí o vstupu do likvidace členy Unie a všechny organizace, orgány a jiné subjekty, které jsou likvidací Unie dotčeny. Ke zrušení Unie může dojít na základě rozhodnutí valné hromady, počtem hlasů, odpovídajícím dvěma třetinám přítomných členů.
 • 2) Jako plnomocníci k provedení likvidace (dále jen „likvidátor“) dle zákona jsou povoláni členové představenstva Unie, pokud valná hromada nerozhodne jinak.
 • 3) Dnem, ke kterému byla likvidace Českomoravské drůbežářské Unie, o.s. ohlášena příslušnému orgánu státní správy, zanikají orgány Unie.
 • 4) Ke dni zahájení likvidace se sestaví účetní závěrka a účetní výkazy a předají se likvidátorovi a příslušným orgánům.
 • 5) Likvidátor sestaví do 30 dnů ode dne jmenování zahajovací rozvahu a předá ji členům Unie spolu s likvidačním plánem, rozpočtem likvidace a inventarizačním zápisem o mimořádné inventarizaci hospodářských prostředků, provedené ke dni zahájení likvidace.
 • 6) Likvidátor je povinen zejména
  • a) soustředit peněžní prostředky na jednom účtu u jednoho peněžního ústavu,
  • b) dokončit běžné záležitosti,
  • c) vypořádat odvody do státního rozpočtu, daně a poplatky,
  • d) vypořádat závazky a pohledávky,
  • e) zpeněžit majetek Unie nejhospodárnějším a nejrychlejším způsobem, nebo s ním naložit podle rozhodnutí členů,
  • f) podávat členům čtvrtletní a roční zprávy o průběhu likvidace, doložené čtvrtletní a roční závěrkou.
 • 7) Ke dni skončení likvidace sestaví likvidátor účetní závěrku a předloží ji členům Unie spolu s konečnou zprávou o celém průběhu likvidace. Po prověření a schválení účetní závěrky, takto předložené, likvidátor:
  • a) naloží s konečným zůstatkem likvidace podle rozhodnutí členů Unie,
  • b) postará se o bezpečné uložení spisového materiálu a účetních dokladů,
  • c) oznámí skončení likvidace Českomoravské drůbežářské Unie, z.s. soudu s návrhem na výmaz Unie z registrace příslušným orgánem státní správy.
 • 8) Pokud likvidátor nemůže svou činnost vykonávat buď vůbec nebo dlouhodobě, určí nového likvidátora členové Unie. Při tom postupují přiměřeně podle ustanovení o svolání mimořádné valné hromady (§ 16 a 18). Nový likvidátor při zahájení své činnosti postupuje přiměřeně podle ustanovení tohoto paragrafu, zejména pokud se jedná o mimořádnou inventarizaci.

Nový název Českomoravská drůbežářská unie a jeho promítnutí do stanov bylo schváleno na řádné valné hromadě ve Větrném Jeníkově dne 19.2.2014.

 

Přiložené dokumenty

TypNázev dokumentuStáhnout
Formát souboru: pdfstanovy[114 kb]Zde